Byggelånskontroll

På vegne av utlånsinstitusjon utfører vi løpende oppfølging og rapportering av byggeplass. Vi følger opp at byggelånet ikke utbetales raskere enn fremdriften tilsier, og lager jevnlige rapporter om byggets fremdrift og kvaliteter.

Långiver kan kreve en byggelånskontroll i forbindelse med at det ytes et byggelån i byggetiden. Som byggelånskontrollør påtar vi oss ansvaret for å sikre at utbetalinger i prosjektet samsvarer med de verdiene som er tilført byggeplassen.


Långiver er den som kan sette krav til vår tilsynsjobb. Kravene kan blant annet innebefatte:

  • Antall befaringer vi skal ta på byggeplassen
  • Vurdere kalkyler/kostnadsoverslag
  • Gi forhåndsvurdering av prosjektets økonomi
  • Vurdering av om det er samsvar mellom midler som utbetales over byggelånskonto og den verdi som er tilført prosjektet
  • Gjennomgang og godkjenning av relevant dokumentasjon i byggesaken
  • Kontrollere at entreprenørens styringssystemer i henhold til Plan- og bygningsloven brukes aktivt
  • Vurdere om bevilget beløp er tilstrekkelig for å fullføre prosjektet
  • Påse at forutsatte tidsrammer holdes

 Kontroll: 

Normalt vil byggeplassbesøk legges opp etter betalingsintervallene til utførende entreprenører. Rapportens omfang avhenger av prosjektets kompleksitet og avtales med banken ved oppstart av oppdraget. Vesentlige endringer i fremdrift og tillegg blir straks rapportert til banken. Alle utbetalinger over byggelånet skal på forhånd signeres av kontrolløren, som en attestasjon på at bankens krav er ivaretatt.

Dokumenter: 

I forbindelse med byggelånskontroll vil normal dokumentasjon til byggelånskontrolløren være tegninger, budsjett, kontrakter, fremdriftsplan og betalingsplan.

Habilitet og lojalitet: 

Byggelånskontrolløren skal ha et fritt uavhengig forhold til kunden, entreprenørene og banken.
Et hvert avvik skal tas opp med kunden og banken. Utvidet engasjement for kunden, banken, eller andre som har interesser
Prosjektledelse

Prosjektledelse

Oppdragsgivers (byggherrens) bistand med planlegging og gjennomføring av et prosjekt. Bistand med faglige råd, innhenting av nødvendig kompetanse til utvikling, planlegging, prosjektering og utførelse.

Prosjekteringsledelse

Prosjekteringsledelse

Samordner ledelse av prosjekteringsgruppen, som innebærer koordinering av prosjekteringsarbeidet og påse at prosjekterende utfører prosjekteringen i henhold til de kontrakter som er inngått med byggherren.

Byggeledelse / byggherreombud

Byggeledelse / byggherreombud

Bygningskyndig person som på vegne av byggherre fører tilsyn og kontroll med ytelser levert fra entreprenøren(e) i produksjonsfasen.

SHA Koordinator

SHA Koordinator

Påser at det tas hensyn til Sikkerhet Helse Arbeidsmiljø i forbindelse med planlegging, prosjektering og utførelse av arbeidene.

Rådgivning

Rådgivning

Uavhengig av kompleksiteten på ditt prosjekt vil våre rådgivere bistå med rådgiving fra idé til ferdigstillelse for både offentlige og private kunder.  

Ta kontakt – ingen oppdrag er for små.

Ansvarlig søker

Ansvarlig søker

NYLAND Byggeadministrasjon AS er som ansvarlig søker, tiltakshavers representant overfor kommunen og skal bistå for all kontakt mellom kommunen, foretakene og tiltakshaver.

Byggelånskontroll

Byggelånskontroll

På vegne av utlånsinstitusjon utfører vi løpende oppfølging og rapportering av byggeplass. Vi følger opp at byggelånet ikke utbetales raskere enn fremdriften tilsier, og lager jevnlige rapporter om byggets fremdrift og kvaliteter.

Image

NYLAND Byggeadministrasjon
Brannstasjonsveien 22,
4312 Sandnes

Image